เสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง

4 Feb 2013
13.00 นาที
แนะนำหนังสือที่กลั่นกรองเรื่องเล่าผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ เป็นเรื่องราวของผู้หญิง 19 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ชสงบที่ชายแดนใต้ ซึ่ง ธิตินบ โกมลนิมิ บ.ก.ของหนังสือเล่มนี้บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้เขียนต้องทบทวนเรื่องราวที่ยาวนาน การให้ผู้สูญเสียมาเล่าเรื่องโศกนาฏกรรมในชีวิต ต้องมีกระบวนการรองรับ เพื่อจะไม่เป็นการทำร้ายผู้เขียนซ้ำอีกครั้ง
27 Jan 2013
13.44 นาที
ส่งท้ายสารคดีชุดเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง บทสรุปของการทำงานการเป็นตัวกลาง หรือคนประสานในพื้นที่ ที่มีความขัดแย้ง สำคัญอย่างไร
20 Jan 2013
14.00 นาที
ดวงสุดา สร้างอำไพ ผู้ได้รับผลกระทบที่ผันตัวเองมาทำงานกับกลุ่มผู้หญิงภาคประชาสังคม และกระชับความสัมพันธ์กับคนในชุมชนระหว่างพุทธ และมุสลิม ด้วยเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
14 Jan 2013
10.02 นาที
ก้าวเข้าสู่ปีที่สิบของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เก้าปีที่ผ่านมามีเด็กมากมายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปีนี้กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่หลายองค์กร เลยร่วมมือกันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กให้เป็นศูนย์ พร้อมกับให้เด็ก ๆ ในพื้นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพมากขึ้น ภายใต้งาน children voice for peace
7 Jan 2013
14.02 นาที
ตอนที่ 8 อิหม่ามยะโก๊ะ มิหนา จากผู้ใหญ่บ้านและกำนัน มาเป็นอิหม่าม พยายามสร้างศรัทธา และเชื่อมั่น ภายใต้โครงการชุมชนศรัทธา ใช้ความเป็นผู้นำศาสนา และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำชุมชนพุทธ สานต่องานในชุมชน
17 Dec 2012
13.12 นาที
เรื่องราวจากพื้นที่ชายแดนใต้สัปดาห์นี้ ฟังเสียงของปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (wepeace) ทำงานเรียกร้องสิทธิให้กับผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว
10 Dec 2012
14.16 นาที
เรื่องราวจากพื้นที่ชายแดนใต้สัปดาห์นี้ ฟังทัศนสมใจ ชูชาติ หญิงสาวที่ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านจากหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีชื่อน่ารักว่า "บ้านนอก" จาก ต.บ้านนอก อ.ปานาเระ ปัตตานี ที่ถือหลักการช่วยเหลือกันและกัน และความเข้าใจกันของคนต่างศาสนิกเป็นภูมิคุ้มกันความแตกแยก
3 Dec 2012
12.27 นาที
เรื่องราวจากพื้นที่ชายแดนใต้สัปดาห์นี้ ฟังทัศนะของอนุกูล อาแวปูเต๊ะ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ประจำจังหวัดปัตตานี เมื่อกลไกยุติธรรมของรัฐไม่ทำงานก็ต้องมีองค์กรทีเข้ามารับหน้าที่เชื่อมประเด็นสิทธิให้กับชาวบ้าน แต่งานในฐานะคนกลางก็ไม่ง่ายและหลายครั้งต้องขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่
26 Nov 2012
13.25 นาที
รายการชุด เสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยทีม Fine Tune Production เสียงเล่าเรื่องคนในพื้นที่ชายแดนใต้ที่วิถีชีวิตยังดำเนินไป ที่อยู่ภายใต้สายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง จากเหตุการณ์ความไม่สงบอันยาวนานกว่า 8 ปี สัปดาห์นี้ ฟังเสียงสัมภาษณ์ก๊ะแยนะ หญิงสามัญที่สูญเสียลูกชายจากเหตุการณ์ความไม่สงบและได้กลายมาเป็นที่พึ่งและผู้เชื่อมร้อยเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่สู่เจ้าหน้าที่รัฐ
18 Nov 2012
12.30 นาที
รายการชุด เสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยทีม Fine Tune Production เสียงเล่าเรื่องคนในพื้นที่ชายแดนใต้ที่วิถีชีวิตยังดำเนินไป ที่อยู่ภายใต้สายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง จากเหตุการณ์ความไม่สงบอันยาวนานกว่า 8 ปี สัปดาห์นี้ ฟังเสียงสัมภาษณ์อนุศาสน์ สุวรรณมงคล ส.ว.ปัตตานี

Pages