Skip to main content
เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

คลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ มาจากการเปิดตัวหนังสือ "ประวัติศาสตร์เกาหลี: ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติ อาณานิคม และชาตินิยม" ผลงานของ รศ.พิพาดา ยังเจริญ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการ

การเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสวนา "มุ่งตะวันออก: ความสำคัญของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกในยุคศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2556 ที่ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย