Skip to main content
เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ไม่รองรับการเล่นไฟล์นี้ โปรดเลือกใช้ Firefox หรือ Chrome แทน

สรุปบางส่วนของปาฐกถาที่ถูกกล่าวขานถึงมากที่สุดของงานรำลึก 14 ตุลา "เสกสรรค์ ประเสริฐกุล"